Všeobecné obchodné podmienky pre službu My easy Charge

1. My easy Charge

1.1. Na základe týchto všeobecných obchodných podmienok (“VOP”) poskytuje spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlín, Nemecko, (“DCS”) zákazníkovi pod značkou “My easy Charge” informačné služby a prístupovú technológiu pre nabíjaciu infraštruktúru určenú pre vozidlá Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo alebo Jeep (služby “My easy Charge”). Podmienkou využívania služieb My easy Charge je zriadenie účtu FCA. Pojem „zákazník“ v týchto VOP zahŕňa osoby všetkých pohlaví.

1.2. Aktuálnu verziu týchto VOP a aktuálne dostupné tarify je možné nájsť, stiahnuť a vytlačiť z internetovej stránky www.fcagroup.myeasycharge.eu. Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok, zmluvy o poskytovaní My easy Charge uzatvorenej na tomto základe, ako aj všetky zmeny v tarifách dohodnutých so zákazníkom z dôvodu zmien právnych predpisov, zmien v judikatúre alebo trhových podmienkach, sa oznámia zákazníkovi prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej zákazníkom v súlade s článkom 2.2 v textovej forme s výslovným odkazom na príslušné zmeny. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť, ak voči nim zákazník do jedného mesiaca od doručenia oznámenia nepodá námietku. Spoločnosť DCS bude zákazníka o týchto právnych následkoch informovať na začiatku tohto obdobia. Vyššie uvedený postup platí rovnako aj pre zmeny týkajúce sa taríf dohodnutých so zákazníkom.

1.3. Spoločnosť DCS spolupracuje s prevádzkovateľmi nabíjacích staníc (ďalej ”partner My easy Charge”). Tieto nabíjacie stanice partnerov My easy Charge sú zobrazené na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu, v aplikácii My easy Charge, ako aj prostredníctvom ďalších kanálov (ďalej “frontends”) a sú zvýraznené tak, aby boli odlíšiteľné od iných nabíjacích staníc, ktoré nepatria do siete My easy Charge. Niektoré z týchto informácií môžu byť dostupné až po prihlásení sa do členskej zóny.

1.4. Služby My easy Charge zahŕňajú

a) zobrazenie nabíjacích staníc partnerov My easy Charge (vo forme statických informácií) a určitých informácií týkajúcich sa využívania týchto nabíjacích staníc partnerov My easy Charge vo frontends (ako napr. dostupnosť a ceny vo forme dynamických informácií). Na tieto informácie sa vzťahujú obmedzenia uvedené v článku 5.4.

b) nabíjanie na nabíjacích staniciach partnerov My easy Charge po overení (viď článok 6.1) spolu s mesačnou fakturáciou vrátane podrobného prehľadu všetkých nabíjaní.

1.5. Podrobnosti o službách My easy Charge a o využívaní týchto služieb sú uvedené na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu.

1.6. V súčasnosti Nemecko nezaručuje celoštátne pokrytie riešeniami na dobíjanie a fakturáciu, zo strany prevádzkovateľov nabíjacích staníc dodržiavajúcich kalibračný zákon. V rámci našich služieb používame údaje poskytované prevádzkovateľmi dobíjacích staníc. V niektorých prípadoch to môže viesť – okrem iného – k nesúladom medzi čiastkami za dobíjanie a fakturovanými čiastkami. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte.

2. Uzatvorenie zmluvy a objednávky

2.1. Zákazník si môže objednať služby My easy Charge na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu. Uplatní sa znenie tej verzie VOP, ktorú zákazník pri objednávaní služieb My easy Charge výslovne prijal (nakoľko táto verzia VOP môže byť časom zmenená v súlade s článkom 1.2 vyššie). Spoločnosť DCS môže ponúknuť zákazníkom doplnkové služby, napríklad špeciálne podmienky pre prístup k nabíjacím staniciam alebo prístup k nabíjacím staniciam od prevádzkovateľov nabíjacích miest tretích strán („balíky“). Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok platia primerane pre tieto balíky.

2.2. Zákazníci, ktorí majú účet FCA, sa môžu do služieb My easy Charge zaregistrovať na internetovej stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu prostredníctvom uvedenia svojej adresy a platobných údajov. Tieto informácie môžu byť neskôr opravené alebo zmenené v zóne zákazníckeho účtu My easy Charge alebo prostredníctvom oddelenia zákazníckych služieb. Zákazníci, ktorí sa ešte nezaregistrovali pre bezplatný účet FCA, si musia takýto účet zriadiť pred registráciou do služieb My easy Charge.

2.3. Všetky informácie poskytnuté v rámci zóny zákazníckeho účtu My easy Charge, ako napr. platobné informácie, adresy a e-mailové adresy, sú automaticky zabezpečené prostredníctvom moderných šifrovacích metód, napr. SSL protokol (Secure Sockets Layer).

2.4. Platbu za služby My easy Charge je možné zrealizovať kreditnou kartou alebo iným spôsobom platby ponúknutým zákazníkovi My easy Charge v priebehu registrácie.

2.5. Ponuka a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní My easy Charge

a) Spoločnosť DCS predkladá záväznú ponuku na poskytovanie služieb My easy Charge. Služby My easy Charge si môže objednať zákazník, ktorý disponuje účtom FCA a ktorý sa už zaregistroval do zákazníckeho účtu My easy Charge a výslovne odsúhlasil VOP. Proces objednávania je taktiež dostupný na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu.

b) Zákazník môže v priebehu registrácie opraviť chybne zadané údaje tak, že klikne na tlačidlo „späť“ a príslušné údaje opraví. Pred potvrdením objednávky je zákazník špeciálne informovaný o cenách vzťahujúcich sa k službám My easy Charge.

c) Po ukončení procesu objednania My easy Charge dostane zákazník prostredníctvom
e-mailu potvrdenie objednávky spolu s informáciou o príslušnej tarife, VOP odsúhlasené zákazníkom a informácie o práve zákazníka na odstúpenie od zmluvy (viď článok 2.7).

d) Zmluva o poskytovaní My easy Charge je uzavretá dokončením objednávacieho procesu.

e) Text zmluvy o poskytovaní My easy Charge je uložený spoločnosťou DCS a zákazník si ho môže načítať alebo uložiť zo stránky www.fcagroup.myeasycharge.eu v zóne zákazníckeho účtu My easy Charge.

2.6. Jazyky

Zmluva o poskytovaní My easy Charge sa uzatvára v slovenskom jazyku. Preklady týchto VOP do iných jazykov sú len informatívne a nie sú právne záväzné.

2.7. Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní My easy Charge v lehote štrnástich dní.

Poučenie zákazníka o práve na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlín, Nemecko, telefónne číslo: +421 2 327 848 44, e-mail: sk@fcagroup.myeasycharge.eu) musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je záväzný.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb/dodávok elektrickej energie počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu, ktorá je úmerná rozsahu služieb, ktoré Vám boli poskytnuté, dokiaľ ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy.

(Koniec poučenia o práve na odstúpenie od zmluvy)

3. Karta My easy Charge: Aktivácia a deaktivácia karty My easy Charge

3.1. Na využívanie služieb My easy Charge vyžaduje väčšina nabíjacích staníc aktivovanú kartu My easy Charge. Ak už zákazník kartu My easy Charge má, môže túto kartu aktivovať v priebehu registrácie. V opačnom prípade spoločnosť DCS zašle zákazníkovi kartu My easy Charge na účely aktivácie poštou. Karty My easy Charge sa aktivujú v zákazníckom účte My easy Charge, a to zadaním čísla karty a potvrdením údajov. Následne bude zákazníkovi odoslaný potvrdzovací e-mail. Aktivácia karty My easy Charge môže trvať do 24 hodín.

3.2. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné len prostredníctvom aplikácie My easy Charge, ktorá je dostupná v App Store spoločnosti Apple Inc. alebo v Google Play Store a obsahuje čítačku QR kódov. Na overenie totožnosti sa požaduje prihlásenie zadaním prihlasovacích údajov.

3.3. Vlastníkom karty My easy Charge ostáva spoločnosť DCS. Zákazník je povinný svoju kartu My easy Charge a prihlasovacie údaje starostlivo uchovávať. V prípade straty alebo odcudzenia karty My easy Charge je zákazník povinný bezodkladne informovať o tejto udalosti spoločnosť DCS (viď kontaktné informácie podľa časti 10). Okrem toho môže zákazník kontaktovať oddelenie zákazníckych služieb My easy Charge za účelom deaktivácie karty My easy Charge. Za vydanie náhradnej karty môžu byť zákazníkovi účtované dodatočné poplatky (viď príslušné ceny na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu).

4. Doba platnosti zmluvy

4.1. Zmluva o poskytovaní My easy Charge nie je uzatvorená na pevne stanovenú dobu a môže byť ukončená ktoroukoľvek stranou, a to podaním písomnej výpovede s mesačnou výpovednou lehotou plynúcou od konca kalendárneho mesiaca. Výpoveď môže byť podaná v zóne zákazníckeho účtu, formou písomného oznámenia alebo e-mailom; týmto nie je dotknuté právo na okamžité ukončenie zmluvy zo závažného dôvodu.

4.2. Po vypovedaní zmluvy stráca karta My easy Charge platnosť a spoločnosť DCS ju zablokuje.

4.3. Pre doplnkové balíky, ktoré si zákazník objednal, môžu platiť iné podmienky a výpovedné lehoty.

5. Využívanie a dostupnosť My easy Charge

5.1. Zákazník môže získať viac informácií o službe My easy Charge a technických podrobnostiach o jej využívaní a dostupnosti na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu. Spoločnosť DCS poskytuje služby v domovskej krajine zákazníka, ako aj v iných krajinách podľa časti 9 nižšie.

5.2. Na používanie služieb My easy Charge tým najlepším možným spôsobom je nevyhnutná aplikácia My easy Charge na vhodnom mobilnom zariadení alebo prístup na stránku www.fcagroup.myeasycharge.eu.

5.3. Spoločnosť DCS sa snaží rozšíriť používanie verejnej nabíjacej infraštruktúry a prístup k nej cez služby My easy Charge a rozšíriť skupinu partnerov My easy Charge. Spoločnosť DCS však neposkytuje žiadnu záruku vo vzťahu k dostupnosti (riadna funkčnosť, dodávky elektrickej energie alebo plné nabitie) a zákazník nemá právo požadovať prístup ku konkrétnym nabíjacím staniciam a/alebo možnostiam nabíjania. Neexistuje najmä nárok na zachovanie tej istej nabíjacej infraštruktúry partnera My easy Charge.

5.4. Spoločnosť DCS, s prihliadnutím na článok 5.5, neposkytuje žiadnu záruku s ohľadom na aktuálnosť a/alebo správnosť statických a/alebo dynamických informácií zobrazovaných prostredníctvom frontends (viď článok 1.4 a), vrátane, avšak nielen, informácií o nabíjacích staniciach a/alebo ich dostupnosti. Zákazník predovšetkým berie na vedomie, že tieto informácie sú poskytované tretími stranami (napr. partnermi My easy Charge). Bez ohľadu na túto skutočnosť, spoločnosť DCS preveruje aktuálnosť a/alebo správnosť informácií na základe vzorky, za účelom neustáleho zlepšovania svojich služieb. Prenos týchto informácií takisto závisí od príjmu z vysielačov príslušného mobilného operátora a môže byť oslabený atmosférickými podmienkami, topografickými okolnosťami, polohou vozidla či prekážkami v blízkosti (akými sú napr. mosty a budovy atď.).

5.5. V niektorých krajinách sa ceny v nich dostupných taríf môžu líšiť v závislosti na použitej nabíjacej stanici (viď článok 7.1). V takomto tarifnom systéme sa zákazníkovi zobrazujú v aplikácii My easy Charge aktuálne platné ceny príslušnej nabíjacej stanice, pokiaľ je zákazník prihlásený pomocou svojich prihlasovacích údajov. Na rozdiel od článku 5.4, spoločnosť DCS zaručuje správnosť zobrazených cien. Zákazníci využívajúci túto tarifu sú povinní oboznámiť sa s platnými cenami pred začiatkom nabíjania.

5.6. Služby My easy Charge poskytované podľa týchto VOP je možné využívať len na nabíjanie vozidiel značky Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo alebo Jeep.

5.7. Zákazníci môžu umožniť rodinným príslušníkom alebo svojim zamestnancom využívanie služieb My easy Charge (najmä karty My easy Charge) za predpokladu, že zákazník takéto využívanie nespoplatňuje a že sa služby My easy Charge využívajú výhradne na nabitie vlastného vozidla alebo motocykla zákazníka. Pred takýmto využívaním služby musí zákazník užívateľa informovať o správnom postupe, ktorý treba na nabíjacích staniciach dodržiavať. Akékoľvek iné využívanie služieb My easy Charge zo strany tretích osôb si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti DCS.  Zákazník nesmie využívať služby My easy Charge na protiprávne účely, ani nesmie využívanie služby na takéto účely umožniť tretím stranám.

5.8. Zákazník je povinný postupovať v súlade s manuálmi na obsluhu vozidla, ktoré sa má nabiť, ako aj akéhokoľvek vybavenia alebo príslušenstva (napr. nabíjacieho kábla), a tiež s pokynmi týkajúcimi sa využívania nabíjacích staníc a podmienkami partnerov My easy Charge zobrazenými na nabíjacích staniciach. Využívanie nabíjacích káblov alebo iného vybavenia či príslušenstva, ktoré (i) nebolo certifikované podľa príslušných zákonov a nariadení (napr. certifikácia CE), (ii) nie je schválené pre príslušné vozidlo alebo príslušným partnerom My easy Charge podľa pokynov zobrazených na nabíjacích staniciach, alebo (iii) je poškodené, je prísne zakázané.

5.9. Nabíjacie stanice, ktoré zobrazujú výstražnú správu alebo hlásia problém,  alebo ktoré sú zjavne poškodené, sa nesmú použiť. Namiesto toho si spoločnosť DCS dovoľuje zákazníka požiadať, aby ju v takom prípade informoval (viď kontaktné údaje v časti 10).

5.10. Zákazník je zodpovedný za zavinené poškodenie v dôsledku zneužitia či neodborného použitia karty My easy Charge, prípadne aplikácie My easy Charge ako prostriedku na overenie totožnosti, alebo v dôsledku zneužitia či neodborného použitia nabíjacieho procesu podľa príslušných právnych predpisov.

6. Proces nabíjania a overovanie totožnosti; maximálna doba nabíjania a nečinnosti; poruchy

6.1. Vo všeobecnosti sa totožnosť zákazníkov na nabíjacích staniciach partnerov My easy Charge overuje prostredníctvom karty My easy Charge. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné, alebo môže byť vyžadované, prostredníctvom aplikácie My easy Charge. To platí predovšetkým pre nabíjacie stanice označené symbolom intercharge. Dostupné metódy overenia totožnosti sú pre každú nabíjaciu stanicu zobrazené v aplikácii My easy Charge alebo na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu.

6.2. Neprerušené napojenie na jednu nabíjaciu stanicu nesmie presiahnuť 24 hodín a v prípade nabíjania DC (nabíjanie jednosmerným prúdom) 4 hodiny (maximálna doba nabíjania a nečinnosti). Okrem toho musí zákazník uvoľniť verejné parkovacie miesto hneď po ukončení procesu nabíjania alebo po uplynutí maximálnej povolenej doby parkovania. Náklady vznikajúce spoločnosti DCS z dôvodu prekročenia maximálnej doby nabitia alebo nečinnosti a/alebo doby parkovania, ako aj náklady na pokuty či odťahovacie služby v dôsledku protiprávneho parkovania, budú vyfakturované zákazníkovi.

6.3. Zákazník berie na vedomie, že môže dochádzať k poruchám nabíjacích staníc v dôsledku vyššej moci, vrátane štrajkov, výluk a úradných nariadení, ako aj z dôvodu technických a ďalších opatrení, ktoré musia byť vykonané na zariadeniach za účelom riadneho poskytovania alebo zlepšovania služieb (napr. údržba, opravy, systémové aktualizácie softvéru). Poruchy môžu rovnako vzniknúť z dôvodu krátkodobého nedostatku kapacít počas využívania zariadení v špičkách.

6.4. V rozsahu, v akom poruchy a/alebo nepravidelnosti v dodávke elektrickej energie vyplývajú z poruchy elektrickej siete (vrátane prípojky do siete), je spoločnosť DCS oslobodená od svojich príslušných povinností poskytovať služby My easy Charge. To však neplatí v prípade, že spoločnosť DCS preruší dodávku bezdôvodne. Na základe požiadavky je spoločnosť DCS povinná bezodkladne informovať zákazníka o skutočnostiach súvisiacich s takýmto poškodením a o príčinách jeho vzniku, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie spoločnosti DCS k dispozícii alebo v akom môže s ohľadom na primeranosť tieto informácie sprístupniť.

7. Poplatky a ceny

7.1. Poplatok za služby My easy Charge a využívanie služieb sa určí podľa príslušnej dohodnutej tarify a vo všeobecnosti môže vyzerať takto:

a) fixný mesačný základný poplatok (v závislosti od dohodnutej tarify; v niektorých tarifách môže základný mesačný poplatok už obsahovať poplatky za používanie (tarify s paušálnym poplatkom) a

b) platieb podľa skutočného využívania jednotlivých nabíjaní na nabíjacích staniciach partnerov My easy Charge (v závislosti od dohodnutej tarify), prípadných transakčných poplatkov a prípadných poplatkov za roaming pri nabíjaní na trhoch podliehajúcich roamingu.

Platné ceny pre jednotlivé tarify sú uvedené v cenníku, na webovej stránke alebo v aplikácii v časti „Právne” > „Cenník“.

Aktuálne platné ceny za nabíjanie na príslušnej nabíjacej stanici sa zákazníkovi zobrazia v aplikácii My easy Charge, pokiaľ je prihlásený pod svojimi prihlasovacími údajmi. V prípade variabilných taríf je spoločnosť DCS oprávnená upravovať ceny podľa skutočného využívania nabíjacích staníc s účinnosťou do budúcnosti. Aktuálne platné ceny pre príslušnú nabíjaciu stanicu sa zobrazia v aplikácii My easy Charge. Zákazníci s touto tarifou sú povinní informovať sa o príslušných cenách pred začatím nabíjania.

7.2. Základný mesačný poplatok sa účtuje až po uzavretí zmluvy o poskytovaní My easy Charge alebo - v prípade zmeny tarify s mesačným základným poplatkom - po aktivácii tejto zmeny zo strany spoločnosti DCS a následne v pomernej výške za zvyšné obdobie prvého mesiaca.

7.3. Poplatky založené na skutočnom využívaní nabíjania budú účtované za každé jednotlivé nabíjanie od jeho začiatku (t.j. odkedy je zástrčka vložená do nabíjacieho bodu) až do jeho ukončenia (t.j. dokedy je zástrčka z nabíjacieho bodu vytiahnutá) na základe aktuálne platných cien v príslušnej krajine alebo na príslušnej nabíjacej stanici. Viac informácií o cenách za roaming je možné nájsť v cenníku príslušnej tarify na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu. Vyúčtovanie nabíjaní bude realizované podľa cenníka pre príslušnú tarifu.

7.4. Všetky ceny zahŕňajú DPH. Informácie o cenách platných v príslušnej tarife zákazníka pri uzavretí zmluvy sa zákazníkovi zasielajú e-mailom (viď článok 2.5 c).

7.5. V prípade, že sú na nabíjacích staniciach niektorého partnera My easy Charge uvádzané ceny, môžu sa tieto ceny odlišovať od cien zmluvne dohodnutých so zákazníkom; uplatnia sa len ceny dohodnuté medzi zákazníkom a spoločnosťou DCS. V prípade použitia variabilného tarifného systému bude spoločnosť DCS zákazníkovi (za skutočné využívanie) účtovať také ceny, aké sú pre príslušnú nabíjaciu stanicu zobrazené na začiatku nabíjania v aplikácii My easy Charge.

7.6. Pri dobíjaní v zahraničí (roaming) sa môžu ceny uvedené pri uzavretí zmluvy líšiť. Zákazník je povinný informovať sa o príslušných podmienkach ešte pred dobýjaním v zahraničí. V týchto prípadoch neplatí upozorňujúca a oznamovacia povinnosť podľa bodu 1.2 týchto podmienok s právnymi dôsledkami, ktoré sú tu uvedené.

7.7. Pri nabíjaní v zahraničí môžete spoločnosti DCS dlhovať inú menu ako je mena Slovenska (cudzia mena). Aby bolo fakturovanie cudzích mien pre zákazníka čo najjednoduchšie, má spoločnosť DCS právo prepočítať pohľadávky v cudzej mene na menu platnú na Slovensku a požadovať od zákazníka túto prepočítanú sumu namiesto cudzej meny. Základom konverzie za nabíjací proces v cudzej mene je referenčný výmenný kurz eura podľa Európskej centrálnej banky platný na konci predchádzajúceho bankového dňa pred uskutočnením nabíjacieho procesu, ktorý si zákazník môže pozrieť na stránke: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.8. Spoločnosť DCS si vyhradzuje právo znížiť ceny v rámci existujúcich a/alebo nových zmlúv v určitých obdobiach a pre určené nabíjacie stanice (viď článok 7.1 b) (špeciálne ponuky).

7.9. Zmena tarify je možná na základe príslušnej dohody medzi zmluvnými stranami; zákazník môže požiadať o zmenu tarify cez internet na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu.

8. Fakturácia a platobné podmienky

8.1. Zákazník môže nájsť svoje mesačné faktúry prostredníctvom zákazníckeho účtu My easy Charge na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu, pričom tieto faktúry obsahujú zoznam položiek nabíjania v príslušnom fakturačnom období s informáciou o dátume, mieste a trvaní nabíjania. O vystavení novej faktúry bude zákazník notifikovaný e-mailom.

8.2. Náklady vzniknuté za kalendárny mesiac sa vyúčtujú prostredníctvom platobnej metódy zvolenej pri registrácii do zákazníckeho účtu My easy Charge vždy v 4. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podnikateľskí klienti využívajúci platbu na faktúru (viď článok 2.4) musia sumu previesť na účet uvedený vo faktúre do štrnástich dní od doručenia faktúry. Aj keď sa spoločnosť DCS snaží vyfakturovať služby My easy Charge štandardne v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, nemôže to zaručiť (napr. z dôvodu neskorej fakturácie partnerov My easy Charge voči spoločnosti DCS).

8.3. Zákazník môže započítať svoje pohľadávky proti pohľadávkam spoločnosti DCS len v prípade, že je jeho protipohľadávka nesporná, založená na odstúpení od tejto zmluvy alebo ak existuje právne záväzný titul. Zákazník smie zadržať platby len v prípade, že je takýto postup založený na nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní My easy Charge.

8.4. Ak zákazník nezaplatí platby načas, je spoločnosť DCS oprávnená zablokovať používanie služby My easy Charge zo strany zákazníka.

9. Medzinárodný roaming

Na základe zmluvy o poskytovaní My easy Charge môže zákazník využívať kartu My easy Charge, prípadne aplikáciu My easy Charge aj v iných krajinách než vo svojej domovskej krajine. Aktuálny zoznam krajín je k dispozícii na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu.

10. Kontakt

V prípade všeobecných otázok o službe My easy Charge, otázok týkajúcich sa faktúr, zákazníckych zmlúv alebo kariet My easy Charge, ako aj v prípade technických problémov, predovšetkým počas nabíjania, môže zákazník využiť kontaktné možnosti uvedené na stránke www.fcagroup.myeasycharge.eu.

11. Záruka

Uplatňujú sa zákonné ustanovenia o záruke.

12. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

12.1. V prípade bežnej nedbanlivosti nesie spoločnosť DCS zodpovednosť len vtedy, ak porušila podstatné zmluvné povinnosti (dôležité zmluvné povinnosti), napr. také, ktoré sa považujú za osobitne uložené spoločnosti DCS na základe obsahu a účelu zmluvy o poskytovaní My easy Charge, alebo také, ktorých splnenie umožňuje riadne plnenie zmluvy o poskytovaní My easy Charge a na súlad s ktorými sa zákazník môže náležite spoliehať. Táto zodpovednosť je obmedzená na typické škody, ktoré je možné pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní My easy Charge predpokladať.

12.2. Osobná zodpovednosť zástupcov, splnomocnencov a zamestnancov spoločnosti DCS za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku bežnej nedbanlivosti je rovnako obmedzená v rozsahu popísanom v predchádzajúcom odseku.

12.3. Zodpovednosť spoločnosti DCS pri úmyselnom zamlčaní poruchy alebo vyplývajúca z prevzatia záruky či zodpovednosť podľa predpisov o zodpovednosti za výrobky ostáva nedotknutá. Obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade podvodného úmyslu, hrubej nedbanlivosti, úmrtia, telesného poranenia alebo poškodenia zdravia.

12.4. Spoločnosť DCS nie je prevádzkovateľom nabíjacích staníc a nie je zodpovedná za ich prevádzku. Zákazník berie na vedomie, že v prípade porúch alebo nezrovnalostí v dodávke elektrickej energie vyplývajúcich z poruchy v elektrickej sieti (vrátane prípojky na sieť) môžu byť uplatnené nároky voči prevádzkovateľovi distribučnej siete; spoločnosť DCS na základe žiadosti postúpi a prevedie nároky a práva voči prevádzkovateľovi distribučnej siete spojené so škodami spôsobenými zákazníkovi.

13. Informácie o ochrane osobných údajov

13.1. Spoločnosť DCS berie ochranu osobných údajov používateľov služieb vážne a pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje súkromie používateľov.

13.2. Ďalšie informácie o spracovaní, ochrane a bezpečnosti údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

14. Príslušnosť jurisdikcie, mediácia a rozhodné právo

14.1. Zmluva o poskytovaní My easy Charge ako aj akýkoľvek právny vzťah založený na týchto VOP sa riadi nemeckým právom; Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije. Ak je zákazník spotrebiteľom, majú pravidlá o ochrane spotrebiteľov platné v krajine, v ktorej má zákazník miesto svojho bežného pobytu, prednosť pred nemeckými právnymi predpismi, ak sú tieto pravidlá pre zákazníka výhodnejšie.

14.2. Pre všetky nároky vyplývajúce zo vzťahov s podnikateľmi alebo právnickými osobami podľa predpisov verejného práva platí výhradná miestna príslušnosť súdu v Mníchove, Nemecko. Ak je zákazník spotrebiteľom a ak má miesto svojho trvalého alebo bežného pobytu v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, môže vzniesť nárok aj v krajine svojho pobytu. Žaloby spoločnosti DCS na spotrebiteľa je možné podávať výhradne v mieste pobytu spotrebiteľa.

14.3. Európska komisia zriadila za účelom riešenia sporov online platformu, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak by ste nás chceli na niečo upozorniť, prosím kontaktujte nás.

14.4. Spoločnosť DCS sa nebude zúčastňovať na rozhodcovských konaniach pred rozhodcovským súdom na riešenie sporov so spotrebiteľmi, ani nemá takúto povinnosť.

Posledná revízia: Február 2021

Príloha číslo 1: Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Pre:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Nemecko

E-mail: sk@fcagroup.myeasycharge.eu

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):


Číslo zmluvy o poskytovaní My easy Charge

Dátum objednania

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.