Spôsob, akým nakladáme s vašimi údajmi, určujú vysoké štandardy, ktoré kladiete na kvalitu našich produktov a služieb. Naším cieľom je vytvárať a udržiavať základ dôveryhodného obchodného vzťahu s našimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi. Dôvernosť a integrita vašich osobných údajov je jedným z našich hlavných záujmov.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstr. 19-21, 10119 Berlin, Nemecko, (“DCS”) poskytuje zákazníkovi My easy Charge a je ako prevádzkovateľ zodpovedná za spracovanie osobných údajov.

Aké údaje o vás spracúvame, na aký účel a ako dlho sa údaje uchovávajú?

Osobné údaje zhromažďované v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní My easy Charge alebo v súvislosti s poskytovaním tejto služby sa spracúvajú s cieľom umožniť zákazníkovi využívanie My easy Charge (napr. nabíjanie na nabíjacej stanici) a za účelom fakturácie My easy Charge zákazníkovi. (čl. 6(1)(b) Nariadenia o ochrane osobných údajov „GDPR“).

Uzatváranie zmlúv

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní My easy Charge sa spracúvajú nasledovné kategórie údajov:

 • kontaktné údaje (napr. priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa)
 • údaje týkajúce sa účtu (napr. prihlasovacie údaje k účtu My easy Charge, platobné údaje)
 • údaje vozidla (VIN)

Zmluvné údaje sú po uplynutí doby platnosti zmluvy o poskytovaní My easy Charge automaticky vymazané; finančné transakcie sú vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami po desiatich rokoch.

Poskytovanie služieb

Za účelom poskytovania My easy Charge spoločnosťou DCS sú spracúvané nasledujúce (pravdepodobne osobné) údaje (čl. 6(1)(b) GDPR):

 • individuálne identifikačné číslo pridelené karte My easy Charge, prípadne k nástrojom na overovanie, ktoré používa zákazník na nabíjacej stanici.
 • platobné záznamy zobrazujúce vykonané nabíjania zo strany zákazníka.
 • poloha nabíjacej stanice, na ktorých zákazník nabíjal vozidlo a poloha zákazníka (poloha len v rozsahu, v akom je ponúkaná služba e-route a v rozsahu, v akom zákazník aktivoval funkciu GPS v aplikácii My easy Charge).
 • Všetky ostatné údaje zhromaždené počas procesu nabíjania.

Aj keď poskytnutie týchto údajov nie je požadované na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní My easy Charge, spoločnosť DCS nie je schopná poskytnúť vám príslušné služby, ak tieto údaje nebudú poskytnuté a spracované. Spracované osobné údaje sú automaticky vymazané po uplynutí 90 dní, ibaže by boli potrebné na dlhšie obdobie na poskytnutie špecifickej služby.

Poskytnutie údajov o vozidle zákazníka je potrebné na správne spracovanie fakturácie procesu spoplatňovania u nášho poskytovateľa služieb. Číslo VIN je potrebné na identifikáciu príslušných zmluvných vzťahov.

V rámci plnenia zmluvy o poskytovaní My easy Charge naša spoločnosť využíva zmluvných poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje výhradne podľa našich pokynov a v súlade s našimi pokynmi.

Zabezpečenie kvality produktov, výskum a vývoj nových produktov

Okrem poskytovania My easy Charge sú údaje zhromažďované podľa rovnako spracúvané za účelom zabezpečenia kvality My easy Charge ponúkanej spoločnosťou DCS a na rozvoj nových súvisiacich služieb zo strany spoločnosti DCS. Tieto spracovateľské činnosti slúžia na účely oprávnených záujmov spoločnosti DCS o plnenie vysokých klientskych požiadaviek na už existujúce produkty a služby a na uspokojovanie budúcich požiadaviek našich zákazníkov prostredníctvom vývoja nových služieb (čl. 6(1)(f) GDPR). S cieľom ochrániť súkromnú sféru našich zákazníkov prebieha spracúvanie osobných údajov podľa výhradne vo forme, v ktorej nie je možná priama sledovateľnosť zákazníka. Kontaktné údaje sa navyše používajú na zasielanie priamej reklamy na naše vlastné, podobné služby alebo produkty DCS (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR). Zákazník sa kontaktuje e-mailom alebo prostredníctvom aplikácie. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy pomocou nižšie uvedených kontaktných možností.

Na účely zlepšenia našich služieb môžu prihlásení používatelia hodnotiť nabíjacie stanice siete DCS, komentovať ich alebo nahrávať obsah generovaný používateľmi do nabíjacích staníc (ďalej len „hodnotenia“). Tieto hodnotenia ukladá spoločnosť DCS spolu s osobnými údajmi a používajú sa výlučne na zlepšenie našich služieb.

Spoločnosť DCS si vyhradzuje právo zobrazovať hodnotenia na webovej lokalite, v aplikácii a prostredníctvom iných kanálov (ďalej len „klientske rozhrania“) spolu s iniciálami zákazníka, aby ich sprístupnila ostatným používateľom na účely zlepšenia služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Spoločnosť DCS tiež môže hodnotenia poskytovať partnerom v sieti DCS, aby sa zobrazovali v ich klientskych rozhraniach. Každé takéto použitie hodnotenia spoločnosťou DCS alebo partnerom siete DCS sa vykonáva spôsobom, ktorý chráni údaje používateľa v anonymnej forme, t. j. iba uvedením iniciál používateľa bez iných osobných informácií, pokiaľ používateľ vopred neposkytne súhlas na iné použitie.

Každý používateľ má možnosť svoje hodnotenie kedykoľvek odstrániť prostredníctvom nabíjacej stanice pomocou nastavení v príslušných klientskych rozhraniach.

V našich mobilných aplikáciách navyše analyzujeme správanie používateľa. Cieľom je prispôsobiť kvalitu a použiteľnosť našich služieb požiadavkám našich zákazníkov aj v rámci mobilných aplikácií požiadavke našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1) písm. f) nariadenia GDPR. Slúži to oprávnenému záujmu DCS vyhovieť rastúcim požiadavkám zákazníka. Kedykoľvek máte možnosť podať námietku proti tomuto spracovaniu v našich mobilných aplikáciách.

V súvislosti so správaním používateľa v našich mobilných aplikáciách sa spracúvajú tieto kategórie údajov:

 • Všeobecné používanie: Začiatok a koniec používania (dátum a čas), doba zotrvania, používanie jednotlivých funkcií, tlačidiel a vyvolávania stránok, vyhľadávanie a vyhľadávané pojmy, využívanie akcií, napr. kódov poukazov
 • Údaje týkajúce sa zariadenia: Typ zariadenia, operačný systém, nastavenia jazyka, časové pásma, miesto, nastavenia aplikácie, zlyhania aplikácie a iné chyby

Na účely tohto spracovania sa tieto osobné údaje prenesú do spoločnosti Mixpanel, (405 Howard St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105). Spoločnosť Mixpanel, Inc má certifikát EU-US Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA), a zaručuje tak primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Komunikácia v rámci reklamy a prieskum trhu na základe súhlasu

Ak ste osobitne udelili súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu popísanom vo vyhlásení o udelení súhlasu, napr. na marketingové účely a/alebo na prieskum trhu, a prípadne môžu byť poskytované tretím osobám (čl. 6(1)(a) GDPR). Ďalšie podrobnosti je možné nájsť v príslušnom vyhlásení o udelení súhlasu, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný.

Zákonná povinnosť

Ďalej, spoločnosť DCS bude spracúvať osobné údaje, ak na to je v zmysle zákona povinná (čl. 13(1)(c), čl. 6(1)(c) GDPR). Napríklad, môže byť spoločnosť DCS povinná poskytnúť osobné údaje verejným orgánom alebo iným tretím stranám.

Služby tretej strany (Mapy Google)

S cieľom zaistiť správne zadávanie adries sme prostredníctvom rozhrania API do našej webovej lokality začlenili službu Mapy Google od spoločnosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko). Spoločnosť Google koná v tejto veci v našom mene. Na zobrazovanie obsahu vo vašom prehliadači musí spoločnosť Google získať vašu IP adresu. V opačnom prípade vám spoločnosť Google nebude môcť poskytnúť tento vložený obsah.

Právny základ na spracovanie vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, t. j. vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu.

Používaním služby Mapy Google možno informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spracúvať v krajinách mimo Európskej únie (vrátane Spojených štátov amerických). Z hľadiska Európskej únie nemusí v týchto tretích krajinách existovať primeraná úroveň ochrany na spracovanie osobných údajov. Takúto úroveň ochrany však možno dosiahnuť prostredníctvom určitých opatrení. Takéto opatrenie je zavedené tzv. štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podrobnosti o certifikácii podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA nájdete na tejto webovej stránke vlády USA (oficiálne je k dispozícii nanešťastie len v angličtine):  https://www.privacyshield.gov. Spoločnosť Google môže informácie získané zo služby Mapy Google poskytnúť tretím stranám, ak to vyžadujú právne predpisy alebo v rozsahu, v akom tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

Službu Mapy Google môžete deaktivovať a zabrániť tak poskytnutiu údajov spoločnosti Google, a to deaktiváciou skriptu JavaScript v prehliadači. Chceme však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť používať zobrazovanie máp na našich stránkach.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovania divíziou Google Maps sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. Tam tiež nájdete ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavení na ochranu svojich osobných údajov:  http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy.

 

Ako chránime vaše osobné údaje?

Vaše údaje budeme zabezpečovať pri použití najmodernejších technických prostriedkov. Na ochranu vašich osobných údajov pred zneužitím alebo iným protiprávnym spracovaním sa napr. využívajú nasledujúce zabezpečovacie opatrenia:

 • prístup k osobným údajom má len obmedzený počet oprávnených osôb a na uvedené účely;
 • zhromaždené údaje sa prenášajú len v zašifrovanej forme;
 • ďalej, prístup k týmto IT systémom je neustále sledovaný s cieľom včas identifikovať a zabrániť akémukoľvek zneužitiu údajov.

Vaše údaje budeme uchovávať len počas obdobia, kedy je to nevyhnutné na požadovaný účel. Ak sú údaje spracúvané na viaceré účely, sú automaticky vymazané alebo uchovávané vo forme, ktorá nie je priamo sledovateľná, a to bezodkladne po splnení posledného špecifikovaného účelu.

Spojenie sa s nami, vaše práva na ochranu údajov a vaše právo sťažovať sa úradu na ochranu údajov

Máte právo požadovať prístup k Vaším osobným údajom, žiadať nápravu/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a rovnako môžete namietať spracúvanie kontaktovaním spoločnosti DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstr. 19-21, 10119 Berlin, Nemecko, e-mail:  dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Ak ste toho názoru, že vaše obavy a sťažnosti ohľadom spracúvania vašich osobných údajov neberieme vážne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Za týmto účelom prosím kontaktujte spoločnosť DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstr. 19-21, 10119 Berlin, Nemecko, e-mail:  dataprotection@digitalchargingsolutions.com).