Algemene voorwaarden voor My easy Charge

1.  My easy Charge

1.1.  Onder deze algemene voorwaarden (‘AV’) levert Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Duitsland (‘DCS’) de klant informatieservices en toegangstechnologie voor oplaadinfrastructuur voor elektrische en plug-in hybrid voertuigen van Fiat, Fiat Prefessional, Alfa Romeo of Jeep onder het merk ‘My easy Charge’ (‘My easy Charge Services’). Als een voorwaarde voor het gebruik van de My easy Charge-diensten is het noodzakelijk om een gratis FCA-account aan te maken. Het gebruik van de term ‘klant’ in deze AV verwijst naar personen van elk geslacht.

1.2.  De nieuwste versie van deze AV en de laatste informatie over beschikbare tarieven is te vinden op, kan worden gedownload en geprint vanaf de website http://fcagroup.myeasycharge.eu/. Wijzigingen aan deze algemene bedrijfsvoorwaarden, een My easy Charge-contract dat daarop gebaseerd is en wijzigingen in de afgesproken tarieven met de klant door wetswijzigingen, jurisprudentie of marktcondities worden in overeenstemming met sectie 2.2 met uitdrukkelijke verwijzing naar de relevante wijzigingen in schriftelijke vorm gemeld aan de klant via het e-mailadres dat is verstrekt door de klant. Deze wijzigingen worden effectief als de klant niet binnen een periode van een maand na ontvangst van het bericht bezwaar aantekent. DCS informeert de klant over deze juridische consequenties aan het begin van deze periode.

1.3.  DCS werkt samen met operators van oplaadstations (elk een ‘My easy Charge-partner’). De oplaadstations van My easy Charge-partner worden weergegeven op http://fcagroup.myeasycharge.eu/, in de My easy Charge-app en via andere kanalen (hierna ‘Front Ends’) en zijn gemarkeerd om ze te onderscheiden van andere oplaadstations die geen deel uitmaken van het My easy Charge-netwerk. Deels kan deze informatie alleen worden geopend door in te loggen op het lidmaatschapsgedeelte.

1.4.  De My easy Charge-diensten bestaan uit

a)  het weergeven van My easy Charge-partneroplaadstations (in de vorm van statische informatie) en bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik van deze My easy Charge-partneroplaadstations (zoals beschikbaarheid en prijzen in de vorm van dynamische informatie) in de Front Ends. Deze informatie is onderhevig aan de beperkingen zoals uiteengezet in sectie 5.4 hieronder.

b)  opladen bij My easy Charge-partneroplaadstations na authenticatie (zie sectie 6.1) in combinatie met maandelijkse facturen inclusief een gedetailleerd overzicht van alle oplaadprocessen.

1.5.  Details over de My easy Charge-diensten en het gebruik van deze diensten worden omschreven op http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

1.6.  Duitsland kan op dit moment niet garanderen dat laadstationbeheerders landelijke dekking bieden voor laad- en betaaloplossingen die voldoen aan de ijkingswet. Wij maken voor onze diensten gebruik van gegevens aangeleverd door laadstationbeheerders. In sommige gevallen kan dit, onder anderen, leiden tot afwijkingen in de laad- en betaalbedragen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

2.  Afsluiten contract en bestellen

2.1.  De klant kan de My easy Charge-diensten bestellen op http://fcagroup.myeasycharge.eu/. De versie van de AV die de klant uitdrukkelijk geaccepteerd heeft op het moment van de bestelling van de My easy Charge-diensten (omdat de versie van tijd tot tijd kan worden veranderd in overeenstemming met sectie 1.2 hierboven) is van toepassing.

2.2.  Klanten met een FCA-account kunnen zich registreren voor de My easy Charge-diensten op http://fcagroup.myeasycharge.eu/ door hun adres- en betaalgegevens in te zenden. Deze gegevens kunnen later worden omgezet of geüpdatet naar het My easy Charge-klantaccountgedeelte of via de klantenservice. Tijdens het registreren stuurt DCS een e-mail naar de klant om het ingediende e-mailadres te verifiëren. De klant moet zijn of haar e-mailadres bevestigen door op de link in de e-mail te klikken om verder te gaan met het registratieproces.

2.3.  Alle ingediende informatie in het My easy Charge-klantaccountgedeelte, zoals betaalinformatie, adresgegevens en e-mailadressen, wordt automatisch beveiligd met moderne versleutelmethodes, bijv. het SSL-protocol (Secure Sockets Layer).

2.4.  De betaling moet worden verricht met een creditcard of andere betaalmethode zoals aangeboden aan de My easy Charge-klant tijdens het registratieproces. Indien voldoende kredietwaardig kunnen zakelijke klanten ook per bank op basis van uitgegeven facturen voor My easy Charge-diensten betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de zakelijke klant betaling per factuur aanvragen en een kopie van het Kamer van Koophandel-uittreksel of gelijkwaardige officiële referenties naar DCS sturen. Het verzoek om betaling per factuur kan worden gedaan tijdens het registratieproces of door contact op te nemen met de klantenservice. Alleen zakenmensen en andere bedrijven die My easy Charge-klant zijn, worden gezien als zakelijke klanten.

2.5.  Aanbieding en afsluiting van een My easy Charge-contract

a)  DCS stuurt een bindende aanbieding voor de levering van My easy Charge-diensten. Zodra de klant met een FCA-account zich heeft geregistreerd voor de My easy Charge-klantaccount en uitdrukkelijk de AV heeft geaccepteerd, kunnen de My easy Charge-diensten worden besteld. Het bestelproces wordt ook omschreven op http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

b)  De klant kan fouten corrigeren door op ‘terug’ te klikken tijdens het registratieproces en de juiste input te geven. Voor het bevestigen van zijn bestelling wordt de klant met name voorzien van informatie over de toepasselijke prijzen van de My easy Charge-diensten.

c)  Na het afronden van het My easy Charge-orderproces ontvangt de klant per e-mail een bestelbevestiging in combinatie met informatie over het respectievelijke tarief, de door de klant geaccepteerde AV en de informatie over zijn of haar recht op intrekking (zie sectie 2.7).

d)  Het My easy Charge-contract is afgerond op het moment van afronding van het bestelproces.

e)  De inhoud van het My easy Charge-contract wordt opgeslagen door DCS en kan worden teruggehaald of bewaard door de klant op http://fcagroup.myeasycharge.eu/ in het My easy Charge-klantaccountgedeelte.

2.6.  Talen

Het My easy Charge-contract wordt afgesloten in de Nederlandse taal. Vertalingen van deze AV in andere talen zijn alleen voor informatiedoeleinden en zijn niet juridisch bindend.

2.7.  Recht om het contract in te trekken

De klant heeft het recht om het My easy Charge-contract in te trekken binnen een periode van veertien dagen als hij of zij een klant is.

De klant wordt hierbij als volgt geïnformeerd over zijn of haar recht op intrekking:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Duitsland, tel. +31 23 799 6616, e-mail nl@fcagroup.myeasycharge.eu) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis hebt gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

(Einde van de informatie over het herroepingsrecht)

 

3.  My easy Charge-kaart: Activering en deactivering van de My easy Charge-kaart

3.1.  Het gebruik van de My easy Charge-diensten vereist het activeren van de My easy Charge-kaart. Als de klant al een My easy Charge-kaart heeft, kan hij/zij deze kaart activeren tijdens het registratieproces. Zo niet, stuurt DCS een My easy Charge-kaart naar de klant per post ter activering. My easy Charge-kaarten worden geactiveerd in de My easy Charge-klantaccount door het kaartnummer in te voeren en de gegevens te bevestigen. De klant ontvangt dan een bevestigingsmail. Activering van de My easy Charge-kaart kan tot 24 uur duren.

3.2.  Bij sommige oplaadstations is authenticatie alleen mogelijk met de My easy Charge-app, welke beschikbaar is via de Apple Inc. App Store of de Google Play Store. Deze bevat een QR-codelezer. Voor de authenticatie is het inloggen met de inloggegevens vereist.

3.3.  DCS blijft eigenaar van de My easy Charge-kaart. De klant moet zijn/haar My easy Charge-kaart en bijbehorende PIN-code nauwkeurig bewaren. De klant moet DCS direct informeren in het geval van verlies of diefstal van de My easy Charge-kaart (zie contactinformatie onder sectie 10). Daarnaast mag de klant ook contact opnemen met de klantenservice van My easy Charge om de My easy Charge-kaart te deactiveren. Het uitgeven van een vervangende kaart resulteert in bijkomende kosten voor de klant (zie toepasselijke prijzen op http://fcagroup.myeasycharge.eu/).

4.  Contracttermijn en -geldigheid

4.1.  Het My easy Charge-contract heeft geen vaste termijn en kan bij elke partij schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van een maand, met ingang van het einde van een kalendermaand. Het beëindigingsbericht kan worden opgegeven in het klantenaccountgedeelte, per post of per e-mail; dit heeft geen invloed op het beëindigen van het contract per direct met een goede reden.

4.2.  De My easy Charge-kaart en PIN zijn niet langer geldig zodra het contract is beëindigd en zullen worden geblokkeerd door DCS.

5.  Gebruik en beschikbaarheid van My easy Charge

5.1.  De klant kan meer informatie verkrijgen over My easy Charge en technische gegevens over gebruik en beschikbaarheid op http://fcagroup.myeasycharge.eu/. DCS levert de diensten in het land van verblijf van de klant, maar ook in andere landen in overeenstemming met sectie 9 hieronder.

5.2.  Om de My easy Charge-diensten op de best mogelijke manier te gebruiken, is de aanwezigheid van de My easy Charge-app op een geschikt mobiel apparaat of toegang tot http://fcagroup.myeasycharge.eu/ vereist.

5.3.  DCS streeft ernaar om toegang tot en gebruik van openbare oplaadinfrastructuur via My easy Charge-diensten uit te breiden en de groep van My easy Charge-partners te vergroten. DCS geeft echter geen verklaringen of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid (juiste functionering, beschikbaarheid van elektriciteit of volledig opladen) van en de klant heeft geen enkel recht toegang te eisen tot bepaalde oplaadstations en/of -mogelijkheden. Er is, in het bijzonder, geen aanspraak op het behoud van oplaadinfrastructuur van dezelfde My easy Charge-partner.

5.4.  In overeenstemming met sectie 5.5 geeft DCS geen verklaringen of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of juistheid van statische en/of dynamische informatie die wordt weergegeven via de Front Ends (zie sectie 1.4 a), inclusief maar niet beperkt tot, informatie over oplaadstations en/of hun beschikbaarheid. De klant, in het bijzonder, erkent dat zulke informatie wordt aangeleverd door derde partijen (bijv. My easy Charge-partners). Afgezien van dat feit controleert DCS de actualiteit en/of juistheid van de informatie steekproefsgewijs om zijn dienst constant te verbeteren. De overdracht van deze informatie is ook afhankelijk van de ontvangst op mobiele telefoniemasten van de respectievelijke netwerkoperators en kan worden gestoord door atmosferische omstandigheden, topografische omstandigheden, voertuigpositie en obstakels in de buurt (zoals bruggen en gebouwen, etc.).

5.5.  In sommige landen zijn er tarieven beschikbaar, waarbij de prijzen voor een oplaadproces kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte oplaadstation (zie sectie 7.1). In zo'n tariefsysteem worden de actuele prijzen voor het betreffende oplaadstation weergegeven aan de klant in de My easy Charge-app, op voorwaarde dat de klant is ingelogd met zijn/haar eigen inloggegevens. In afwijking van sectie 5.4 garandeert DCS de juistheid van de weergegeven prijzen. Klanten met zo'n tarief zijn verplicht zich te informeren over de geldige prijzen voorafgaand aan het opstarten van het oplaadproces.

5.6.  De My easy Charge Diensten die onder deze AV worden aangeboden kunnen alleen worden gebruikt voor het opladen van voertuigen van de merken Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo of Jeep.

5.7.  Klanten mogen hun familieleden of hun medewerkers de My easy Charge-diensten (voornamelijk de My easy Charge-kaart) laten gebruiken, op voorwaarde dat de klant zulk gebruik niet in rekening brengt en dat de My easy Charge-diensten alleen worden gebruikt om het eigen voertuig van de klant op te laden. Voorafgaand aan zulk gebruik moet de klant de gebruiker informeren over de juiste behandeling van de oplaadstations. Elk ander gebruik van de My easy Charge-diensten door derde partijen vereist toestemming vooraf van DCS. De klant mag de My easy Charge-diensten niet gebruiken voor onwettige doeleinden of derde partijen toestaan dit te doen.

5.8.  De klant zal zich strikt houden aan de handleidingen van het op te laden voertuig en gebruikte apparatuur of accessoires (bijv. oplaadkabel), en alle instructies en algemene voorwaarden van de My easy Charge-partners die worden weergegeven bij de oplaadstations met betrekking tot het gebruik van die oplaadstations. Het gebruik van oplaadkabels of andere apparatuur of accessoires die (i) niet zijn gecertificeerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijv. CE-certificatie), (ii) niet zijn goedgekeurd voor de betreffende auto of door de respectievelijke My easy Charge-partner in overeenstemming met de weergegeven instructies bij de oplaadstations of (iii) zijn beschadigd, is uitdrukkelijk verboden.

5.9.  Oplaadstations die een waarschuwingsbericht of probleemrapport weergeven of die duidelijk beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt. In plaats daarvan verzoeken wij de klant vriendelijk DCS hieromtrent te informeren (zie contactgegevens in sectie 10).

5.10.  De klant kan aansprakelijk worden gehouden voor enige opzettelijke schade die veroorzaakt wordt door misbruik of onjuist gebruik van de My easy Charge-kaart respectievelijk de My easy Charge-app als authenticatie-apparaat of voor het misbruik of onjuist gebruik van het oplaadproces in overeenstemming met de betreffende wetgeving.

6.  Oplaadproces en authenticatie; maximale oplaad- en stilstandtijd; onderbrekingen

6.1.  Over het algemeen worden klanten geauthentiseerd bij oplaadstations van My easy Charge-partners met de My easy Charge-kaart. Bij sommige oplaadstations is authenticatie ook mogelijk met of vereist dit het gebruik van de My easy Charge-app. Dit is vooral van toepassing op oplaadstations met een intercharge-symbool. Voor elk oplaadstation worden de beschikbare authenticatiemethodes weergegeven in de My easy Charge-app of op http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

6.2.  De maximale, constant verbonden periode voor een enkel oplaadstation mag 24 uur niet overschrijden, of in geval van DC-laden (direct current laden) 4 uur (maximale oplaad- en stilstandtijd). Daarnaast moet de klant de openbare parkeerplaats zo snel mogelijk verlaten zodra het oplaadproces is afgerond of de maximale parkeerperiode is verstreken. Kosten die kunnen ontstaan voor DCS in verband met het overschrijden van maximale oplaad- of stilstandtijd en/of parkeerperiode, en kosten voor boetes of wegsleepdiensten in verband met illegaal parkeren, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

6.3.  De klant erkent dat storingen bij oplaadstations kunnen ontstaan door overmacht, zoals stakingen, uitsluitingen en officiële richtlijnen, maar ook door technische en andere maatregelen die moeten worden uitgevoerd op de apparatuur om te zorgen dat het correct functioneert of om de dienst te verbeteren (bijv. onderhoud, reparaties, software-updates van systemen). Storingen kunnen ook veroorzaakt worden door capaciteitsgebrek voor de korte termijn in verband met piekuren.

6.4.  Met betrekking tot storingen en/of afwijkingen in de levering van elektriciteit als gevolg van een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) is DCS vrijgesteld van zijn/haar betreffende verplichtingen onder de My easy Charge-diensten. Dit is echter niet van toepassing wanneer DCS de levering zonder gerechtvaardigde reden onderbreekt. Op verzoek zal DCS met bekwame spoed de klant voorzien van informatie over zo'n schadelijke gebeurtenis en de oorzaak daarvan voor zover DCS zulke informatie heeft of zulke informatie met redelijke inspanningen beschikbaar kan maken.

7.  Tarief; prijzen

7.1.  Het tarief voor de My easy Charge-diensten is afhankelijk van het overeengekomen tarief en wordt, indien nodig, als volgt samengesteld:

a)  een vast maandelijks basistarief per My easy Charge-contract (afhankelijk van het afgesproken tarief; bij sommige tarieven bevat het maandelijkse basistarief al een tarief voor gebruik (vast tarief)), en

b)  betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik voor individuele oplaadprocessen bij My easy Charge-partneroplaadstations (afhankelijk van het overeengekomen tarief), mogelijke transactietoeslagen en mogelijke roamingtoeslagen voor oplaadprocessen in roamingmarkten.

De respectievelijk geldende prijzen voor de afzonderlijke tarieven zijn te vinden in de prijslijst op de website of in de app onder de rubriek "Rechtliches" (Juridische informatie) > "Preisliste" (Prijslijst).

Stel u op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de laadsessie. In sommige landen zijn er tarieven beschikbaar, waarbij de prijzen voor een oplaadproces kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte oplaadstation (variabel tariefsysteem). In zo'n tariefsysteem worden de actuele prijzen voor het betreffende oplaadstation weergegeven aan de klant in de My easy Charge-app, op voorwaarde dat de klant is ingelogd met zijn/haar inloggegevens. Voor variabele tarieven is DCS bevoegd om de prijzen voor het daadwerkelijke gebruik van een oplaadstation aan te passen met het oog op de toekomst. De aangepaste prijzen worden weergegeven in de My easy Charge-app voor het betreffende oplaadstation. Klanten met zo'n tarief zijn verplicht zich te informeren over de geldige prijzen voorafgaand aan het opstarten van het oplaadproces.

7.2.  Het maandelijkse basistarief wordt pas in rekening gebracht zodra de My easy Charge-kaart of, in het geval van een wijziging aan het tarief van het maandelijkse basistarief, zo'n gewijzigd tarief is geactiveerd door DCS en dan op een pro rata-basis voor de rest van de eerste maand.

7.3.  De betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik worden in rekening gebracht voor elk oplaadproces van het begin (d.w.z. als de stekker in het oplaadpunt wordt gestoken) tot het eind (d.w.z. als de stekker uit het oplaadpunt wordt gehaald), gebaseerd op de actuele geldende prijzen in het betreffende land of bij het betreffende oplaadstation. Meer informatie over de prijzen voor roaming is te vinden in de prijslijst voor het betreffende tarief op http://fcagroup.myeasycharge.eu/. Oplaadprocessen worden in rekening gebracht zoals vermeld in de prijslijst voor het toepasselijke tarief

7.4.  Alle prijzen zijn inclusief btw. De informatie over de prijzen die van toepassing zijn in het betreffende tarief van de klant bij beëindiging van het contract, wordt per e-mail aan de klant gestuurd (zie sectie 2.5c).

7.5.  In het geval dat er prijzen worden weergegeven bij een My easy Charge-partneroplaadstation en deze prijzen verschillen van de contractueel overeengekomen prijzen met de klant, gelden alleen de prijzen die zijn overeengekomen tussen de klant en DCS. Als een variabel tariefsysteem van toepassing is, brengt DCS de klant de prijzen (voor het daadwerkelijke gebruik) zoals weergegeven voor het betreffende oplaadstation bij het begin van het oplaadproces in de My easy Charge-app, in rekening.

7.6.  Bij laadsessies in het buitenland (roaming) kunnen de aangegeven prijzen op het moment van de contractafsluiting afwijken. De klant is verplicht om zich voor het begin van een laadsessie in het buitenland te informeren over de geldende voorwaarden. Een aanwijzings- en mededelingsplicht volgens alinea 1.2 van deze algemene voorwaarden met de daar voorziene rechtsgevolgen is in deze gevallen niet van toepassing.

7.7.  DCS behoudt zich het recht voor om prijzen te verlagen voor bestaande en/of nieuwe contracten in gedefinieerde tijdsperiodes en voor gedefinieerde oplaadstations (zie sectie 7.1b) (speciale aanbiedingen).

7.8.  Een wijziging van het tarief vereist een desbetreffende overeenkomst tussen partijen; de klant kan een wijziging van het tarief aanvragen via het internet op http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

8.  Facturatie en betalingsvoorwaarden

8.1.  De klant kan zijn/haar maandelijkse facturen ophalen via de My easy Charge-klantaccount op http://fcagroup.myeasycharge.eu/, deze bevat een lijst voor alle maandelijkse kosten voor elke My easy Charge Provider en een gedetailleerde lijst met oplaadprocessen in de betreffende facturatieperiode met informatie over datum, locatie en duur. De klant wordt per e-mail geïnformeerd als er een nieuwe factuur beschikbaar is.

8.2.  Gemaakte kosten per kalendermaand worden in rekening gebracht, volgens de tijdens het registratieproces in de My easy Charge-klantaccount gekozen betaalmethode, op de vierde werkdag van de volgende kalendermaand. Zakelijke klanten die betalen volgens factuur (zie sectie 2.4) moeten het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overmaken op de op de factuur vermelde rekening. Ondanks dat DCS ernaar streeft de My easy Charge-diensten normaliter in de volgende kalendermaand te factureren, kan My easy Charge dit niet garanderen (bijv. door late facturatie van My easy Charge-partners aan DCS).

8.3.  De klant kan alleen bezwaar maken tegen vorderingen van DCS als de terugvordering onbetwist is, gebaseerd op intrekking van dit contract of daartoe een juridisch bindende grondslag bestaat. De klant mag alleen betalingen opschorten als dit is gebaseerd op vorderingen die voortvloeien uit het My easy Charge-contract.

8.4.  Als de klant niet betaalt in overeenstemming met sectie 8.2, heeft DCS het recht om de klant te blokkeren van het gebruik van de My easy Charge-diensten.

9.  Internationaal roaming

Op basis van het My easy Charge-contract mag de klant de My easy Charge-kaart respectievelijk de My easy Charge-app ook in andere landen dan het land van woonplaats gebruiken. De huidige lijst met landen is te vinden op http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

10.  Contact opnemen

Voor algemene vragen over het My easy Charge-product, vragen over facturen, klantencontracten of My easy Charge-kaarten, maar ook voor technische problemen, in het bijzonder tijdens het oplaadproces, kan de klant contact opnemen met de klantendiensten voor het betreffende probleem, zoals aangegeven op internet op http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

11.  Garantie

Wettelijke garantievoorwaarden zijn van toepassing.

12.  Disclaimer

12.1.  In het geval van geringe nalatigheid is DCS alleen aansprakelijk als het belangrijke verplichtingen heeft geschonden (materiële verplichtingen) zoals verplichtingen die geacht moeten worden specifiek aan DCS te zijn opgelegd in verband met de inhoud en het doel van het contract, of verplichtingen die de correcte uitvoering van het My easy Charge-contract mogelijk maken en waarvan de klant er op mag vertrouwen dat zulke verplichtingen gewoonlijk worden nageleefd. Zulke aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die kan worden voorzien op het moment van het beëindigen van het contract.

12.2.  De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger, agenten en medewerkers van DCS voor enige schade die voortvloeit uit hun geringe nalatigheid wordt ook beperkt tot de mate zoals in de vorige paragraaf omschreven.

12.3.  De aansprakelijkheid van DCS in het geval van kwaadwillige niet-openbaarmaking van een defect, of als gevolg van de aanname van een garantie of in overeenstemming met productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast. Aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het geval van kwade opzet, grove nalatigheid, overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

12.4.  DCS is geen operator van de oplaadstations en is niet aansprakelijk als operator. De klant erkent dat in geval van storing of onregelmatigheden in de levering van elektriciteit door een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) er vorderingen tegen de operator of het distributienetwerk kunnen zijn; DCS zal op verzoek claims en rechten tegen de operator van het distributienetwerk toewijzen en overdragen met betrekking tot een schade van de klant.

13.  Informatie met betrekking tot bescherming persoonsgegevens en klantbescherming

13.1.  DCS neemt de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers van onze diensten serieus en respecteert de privacy van haar gebruikers wanneer zij persoonsgegevens verwerkt.

13.2.  Meer informatie over gegevensverwerking, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging is te vinden in de kennisgeving gegevensbescherming.

14.  Plaats van jurisdictie, bemiddeling en toepasselijk recht

14.1.  Het My easy Charge-contract en alle juridische relaties gebaseerd op deze AV zijn onderhevig aan Duitse recht; het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is niet van toepassing. Als de klant een consument is gaan bepalingen van dwingend consumentenrecht van de staat waarin de klant zijn/haar gewone verblijfplaats heeft boven het Duitse recht indien deze gunstiger zijn voor de klant.

14.2.  De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle vorderingen voortvloeiend uit relaties met bedrijfseigenaren of bedrijven onder openbare wet is München. Als de klant een consument is en zijn/haar verblijfplaats of gewoonlijke verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland bevindt mag hij/zij ook een vordering in het land van verblijf indienen. Vorderingen van DCS tegen een consument kunnen enkel in het land van verblijf van de consument worden ingediend.

14.3.  De Europese Commissie biedt een online dispuutoplossingsplatform: http://fcagroup.myeasycharge.eu/. Als u iets onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op.

14.4.  DCS neemt niet deel aan een procedures voor de oplossing van geschillen voor een consumentengeschillencommissie en is niet verplicht dit te doen.

Laatste revisie: Juni 2020

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(Gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan:

Digital Charging Solutions GmbH

Brunnenstraße 19-21

10119 Berlin, Duitsland

Telefoon: +31 23 799 6616

E-Mail: nl@fcagroup.myeasycharge.eu

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende My easy Charge-diensten herroep:

 

My easy Charge-contractnummer

Besteld op

Naam consument

Adres consument

Datum

Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)